การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดฝึกทดลองระบบ IoT อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ จำนวน ๔ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดฝึกทดลองระบบ IoT อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ จำนวน ๔ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)