ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรฯ

ร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะเวลา ๙ เดือน จำนวน ๑ โครงการ

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่……………………

การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะเวลา ๙ เดือน จำนวน ๑ โครงการ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลงวันที่        พฤศจิกายน ๒๕๖๑

DOWNLOAD >>> ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะเวลา ๙ เดือน จำนวน ๑ โครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะเวลา ๙ เดือน จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคา