การขับเคลื่อนจริยธรรม ปีงบประมาณ 2567

การขับเคลื่อนจริยธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 012/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

คำสั่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ที่ 1/2566 เรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลังธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานปฏิบัติ Do’s & Don’ts

Do’s & Don’ts การปฏิบัติตนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน