มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนบ้านหนองกา ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนบ้านหนองกา
ตำบล ปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2567

          อาจารย์พนัส  ชัยรัมย์ ผู้รับผิดชอบโครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนบ้านหนองกา สู่วิสาหกิจโดยชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก และทีมคณะทำงานพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของชุมชน เพื่อยกระดับสู่ชุมชนแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนบ้านหนองกา ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน ที่ผ่านมา 

        วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 ได้นำชุมชนศึกษาดูงานที่ ชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน และชุมชนบ้านไร่กร่าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการชุมชน การจัดกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว การสร้างองค์ความรู้ การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกสักษณ์ของชุมชน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา และต่อยอดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองกา  

          วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และการวางแผนจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว ให้กับชุมชนบ้านหนองกา โดยได้รับเกียรติจากคุณพรชัย  คุ้มมี มัคคุเทศก์นำเที่ยว เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ด้วยการค้นหาจุดเด่น เอกลักษณ์ความเป็นตนเองของชุมชน กิจกรรมต่าง ๆ ในแผนเส้นทางการท่องเที่ยว และได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ในชุมชนบ้านหนองกา เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและพร้อมที่จะเปิดแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไป 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี