คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่บ้านหนองมะกอก อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่บ้านหนองมะกอก อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านสื่อออนไลน์และออนไซต์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิศวกรสังคม ยกระดับคุณภาพชุมชนหนองมะกอก ตำบลวังจันทร์ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567  ณ ชุมชนบ้านหนองมะกอก ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์  พรมประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและแผนงานฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนพดล  เมืองนก นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม 

        สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านสื่อออนไลน์และออนไซต์ รวมถึงการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ เพื่อการประชาสัมพันธ์ของสินค้าพรมอเนกประสงค์ และการคิดหัวข้อในการโพสขายสินค้าให้น่าสนใจในสื่อออนไลน์ facebook Tiktok  เป็นต้น โดยมี อาจารย์ ดร.กฤษฎา  สุริยวงค์ และอาจารย์นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี