ทีมวิจัยระบบแสดงนิทรรศการอัตโนมัติแบบไร้สาย ได้รับการพิจารณาจาก WorldS4 2024

ทีมวิจัยระบบแสดงนิทรรศการอัตโนมัติแบบไร้สาย ได้รับการพิจารณาจาก WorldS4 2024 เตรียมนำเสนอผลานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับโลก 25 - 26 กรกฎาคม นี้

      ทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งบทความวิจัยเรื่อง Wireless Automated Exhibition System: Convenient Mobility at Low Cost เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับโลก และได้รับคัดเลือกจาก World Conference on Smart Trends in Systems, Security and Sustainability (WorldS4 2024) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และยังได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ลงในวารสารระดับโลก Intelligent Sustainable Systems ระดับ Scopus Q4 อีกด้วย 

โดยทีมนักวิจัย ประกอบด้วย  

อาจารย์นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ จงชนะชววัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

อาจารย์ดร.นพพล มิ่งเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ์ เกษวัฒนากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ศาสตราจารย์สุพัฒน์ บุณยฤทธิกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

นางสาวตาโบ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

นายสิรวิชญ์ แก้วพังกรอ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

นายปีมงคล คำเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

นางสาวพัชมณฑ์ จงชนะชววัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 

       ในการนี้ นางสาวตาโบ นายสิรวิชญ์ แก้วพังกรอ และนายปีมงคล คำเงิน จะเป็นผู้แทนทีมวิจัยในการนำเสนอ ในงานประชุมวิชาการระดับโลกในงานวิจัยทางวิศวกรรมประยุกต์กับนิเทศศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 25 และ 26 กรกฎาคม นี้  

         สำหรับบทความวิจัยเรื่อง Wireless Automated Exhibition System: Convenient Mobility at Low Cost เป็นการประยุกต์ใช้งานระบบแสดงนิทรรศการอัตโนมัติแบบไร้สายสำหรับการโปรโมทงาน Event ช่วยให้การจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงนิทรรศการเป็นไปอย่างอัตโนมัติ โดยทำให้สามารถควบคุมการแสดงนิทรรศการได้อย่างอัตโนมัติ ระบบนี้จะช่วยลดความต้องการในการจัดสรรบุคคลเพื่อดูแลการแสดงนิทรรศการ ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนดูแลแสดงนิทรรศการ  

 จากการวิจัยนี้ เป็นไปได้ที่จะสร้างระบบแสดงนิทรรศการอัตโนมัติที่มีราคาถูกและสะดวกในการใช้งานในงานแสดงนิทรรศการและEvent ต่าง ๆ โดยเฉพาะเมื่อมีบูธจำนวนมาก ระบบใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรดเพื่อตรวจจับผู้เยี่ยมชมภายในระยะ 70 เซนติเมตร เพื่อให้มีการนับผู้เยี่ยมชมเป็นไปอย่างแม่นยำ เมื่อจำนวนผู้เยี่ยมชมตรงตามที่กำหนดแล้ว การแสดงนิทรรศการจะถูกแสดงทันที  

      นอกจากนี้ระบบยังสามารถตรวจจับผู้เยี่ยมชมที่กำลังออกในขณะที่งานแสดงนิทรรศการกำลังเกิดขึ้น เมื่อจำนวนผู้เยี่ยมชมออกได้ตรงตามที่กำหนด การแสดงนิทรรศการจะหยุดทันที ระบบนี้มีราคาไม่แพง พกพาได้ง่าย และเหมาะสำหรับงานแสดงนิทรรศการและEvent ต่าง ๆ ใช้งานง่ายและสะดวกสบายในการใช้งาน 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี