ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเรียนรู้การออกแบบและจำลองระบบการผลิตด้วยหุ่นยนต์แบบ Delta Robot พร้อมโปรแกรม ๒-๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเรียนรู้การออกแบบและจำลองระบบการผลิตด้วยหุ่นยนต์แบบ Delta Robot พร้อมโปรแกรม ๒-๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเรียนรู้การออกแบบและจำลองระบบการผลิตด้วยหุ่นยนต์แบบ Delta Robot พร้อมโปรแกรม ๒-๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(
e-Bidding) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗นั้น 

           การจัดซื้อชุดเรียนรู้การออกแบบและจำลองระบบการผลิตด้วยหุ่นยนต์แบบ Delta Robot
พร้อมโปรแกรม ๒-๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ พี ไซเคิล จำกัด