ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๑ เครื่อง

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๑ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗นั้น 

                จัดซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >>
บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด