ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน ๑๐ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน ๑๐ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๗ ลงวันที่๙ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

         จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน ๑๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ. ไอ. ดีไซน์