ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณของแข็ง จำนวน ๑ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณของแข็ง จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณของแข็ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่๑ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

         การจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณของแข็ง จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด