รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

ปีงบประมาณ 2562

1. รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (งบประมาณ พ.ศ.2561)

2. รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 (งบประมาณ พ.ศ.2560)

​ 3. รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 (งบประมาณ พ.ศ.2559)

4. รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 (งบประมาณ พ.ศ.2558)

​ 5. รายงานการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานรับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

6. สรุปการสำรวจความพึงพอใจบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อระบบสารสนเทศและการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560

7. สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

8. รายงานความพึงพอใจในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปะจำปีงบประมาณ 2561

9. รายงานความพึงพอใจการสนับสนุนภาระกิจสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

10. รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

11. รายงานการประเมินความพึงพอใจงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ
สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

13. รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

14. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเรียนที่ 2

15. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการฝ่ายธุรการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2562

16. รายงานผลการสรุปการประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ 2562

17. รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2562

18. รายงานผลความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562

19. รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีงบประมาณ 2562

20. การประเมินความพึงพอใจการให้บริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2562

สำนักงานอธิการบดีปีงบประมาณ 2562

1. กองกลาง งานนิติการ – สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

2. กองกลาง งานบริหารคลังและทรัพย์สิน-สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

3. กองกลาง งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ

4. กองกลาง งานบุคคล – สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

5. กองพัฒนานักศึกษา – สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

6. กองแผน – สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

7. กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม

8. กลุ่มงารสื่อสารองค์กร – สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

9. ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ – สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

10. ศูนย์เทคโนโลยีดิจทัล – สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

11. ศูนย์กีฬาและนันทนาการ – สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

12. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน – สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ