การเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสกัดและแปรรูป) จํานวน ๕ รายการ

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสกัดและแปรรูป)
จํานวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)