การเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (กล้องจุลทรรศน์) จํานวน ๓ รายการ

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (กล้องจุลทรรศน์) จํานวน ๓ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)