การเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชุดทดลองด้านปฐพีกลศาสตร์วิศวกรรมโยธา

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชุดทดลองด้านปฐพีกลศาสตร์วิศวกรรมโยธาเพื่อพัฒนานักศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)