ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ ขนาด ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) จำนวน ๑ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ
ขนาด ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

     ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ ขนาด ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(
e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่๑ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

             จัดซื้อชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละออกในบรรยากาศขนาด ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด