ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดทดสอบพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ จำนวน ๑ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคซื้อชุดทดสอบพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ จำนวน ๑ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่๑ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

           การจัดซื้อชุดทดสอบพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท เอพีเค ไซแอนติฟิค จำกัด