โครงการประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

โครงการประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2)
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

         ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ ดำเนินการจัดโครงการประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยมีนายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ์ เกษวัฒนากุล และอาจารย์บุรีรักษ์ สังข์คงเมือง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นคณะกรรมการประเมินฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี