สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดงานประเพณีท้ายกรานต์ ส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดงานประเพณีท้ายกรานต์
ส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

            วันที่ 22 เมษายน 2567 ณ อาคารเรือนไทย สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดงานประเพณีท้ายกรานต์ พุทธศักราช 2567 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรและท่านที่มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย เข้าร่วม
           สำหรับงานท้ายกรานต์ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยที่มีมาอย่างยาวนาน ภายในพิธีมีการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป ประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย ก่อนที่จะร่วมกันสรงน้ำ เปลี่ยนผ้าห่มองค์หลวงพ่อเกตุน้อย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีแห่ผ้าห่มองค์หลวงพ่อเกตุน้อย

 

#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี