ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู นำครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนวัตกรของครูพี่เลี้ยง

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู นำครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนวัตกรของครูพี่เลี้ยง

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนวัตกรของครูพี่เลี้ยง ที่ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์ อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์และชุมพร จำนวนทั้งสิ้น 170 คนเข้าร่วม
       รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ เผยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ที่เป็นหน่วยการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งคือการสร้างเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความมีคุณภาพ และเน้นนักนวัตกรทางการศึกษา จึงดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น โดยใช้PTRU Model เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของโรงเรียเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีความเป็นนักนวัตกรทางการศึกษา และมีลักษณะของ Strong Teacher ตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model
       การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม นวัตกรรมกับการคิดเชิงนวัตกรรม การตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรม และการนำนวัตกรรมสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีนวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษา นวัตกรรมในการพัฒนานักเรียน และมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น


#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี