คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองโสนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากครบวงจรสู่การต่อยอดเชิงพานิชย์ ภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายยุทธนา เมืองเล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้สูงอายุ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโสน เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดูแลตนเองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงานของเกษตรกรและประชาชนในชุมชนหนองโสน สร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการในการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้สารเสพติด ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตโดยครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลผู้สูงอายุ โดยครอบครัวและชุมชน ด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล และยังมีการให้ความรู้ในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี