คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

           รองศาสตรจารย์ ดร.ศุภณัฐฏ์ ทรัพย์นาวิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำคณาจารย์ และบุลากร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมพริบพรีศรีราชภัฏ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ Upskill, Reskill, New Skill ตอบสนองต่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ศึกษาแหล่งเรียนรู้และบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0
           โอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้แลกเปลี่ยนการดำเนินงานในด้านวิชาการ การบริหารงาน การประกันคุณภาพการศึกษา การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ รวมทั้งการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี