แจ้งปรับปรุงสายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic Cable) อาคาร 3

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล แจ้งปรับปรุงสายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic Cable) อาคาร 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12.00 เป็นต้นไป มีผลทำให้อาคาร ดังต่อไปนี้

อาคาร 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาคาร 5 ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน

อาคาร 7 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

อาคาร 8 สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์

อาคาร 10B,10C ประชาสัมพันธ์

อาคาร 13 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

อาคาร 19 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

อาคาร 27 โรงเรียนการอาหารนานาชาติ

ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เนตได้


           

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี