ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดการเรียนรู้พื้นฐานภาคเกษตรอัจฉริยะควบคุมและสั่งงานผ่านระบบ IOT จำนวน ๒๐ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคซื้อชุดการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาคเกษตรอัจฉริยะควบคุมและสั่งงานผ่านระบบ IOT จำนวน ๒๐ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนรู้พื้นฐานภาคเกษตรอัจฉริยะควบคุมและสั่งงานผ่านระบบ IOT จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(
e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่๒ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

                    การจัดซื้อชุดการเรียนรู้พื้นฐานภาคเกษตรอัจฉริยะควบคุมและสั่งงานผ่านระบบ IOT จำนวน ๒๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท >> เอ พี ไซเคิล จำกัด