ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ย่าน ๕G จำนวน ๑ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคซื้อชุดทดสอบสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ย่าน ๕G จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ย่าน ๕G จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

         โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ย่าน ๕G จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >>> บริษัท เทส แอนด์ เมชัวร์เม้นท์ จำกัด