การเปิดเผยราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ จำนวน ๑๒ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)