คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้ารับความรู้ในการใช้งานระบบบริการการศึกษา

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้ารับความรู้ในการใช้งานระบบบริการการศึกษา

           วันที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และบริษัทวิชั่นเน็ต จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษาเฉพาะส่วนของผู้บริหาร ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และประธานสาขา เข้าร่วม 

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้เรียนรู้การเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะข้อมูลด้านการใช้งานระบบ ร่วมกับบริษัทพัฒนาระบบ และการเรียกดูรายงานผล การแสดงผลสถิติต่าง ๆ เช่น สถิตินักศึกษาปัจจุบัน สถิติรายได้ สถิติผลการศึกษา สถิติในรูปกราฟ เป็นต้น  

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี