ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ออกจอ (พร้อมโปรแกรมวัดขนาด) จำนวน ๑ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคซื้อกล้องจุลทรรศน์ออกจอ
(พร้อมโปรแกรมวัดขนาด) จำนวน ๑ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ออกจอ
(พร้อมโปรแกรมวัดขนาด) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่๕ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

            โครงการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ออกจอ (พร้อมโปรแกรมวัดขนาด) จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >>> บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด