ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดฝึกทดลองระบบ IoT อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ จำนวน ๔ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราซื้อชุดฝึกทดลองระบบ IoT อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกทดลองระบบ IoT อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่๒ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

        โครงการจัดซื้อชุดฝึกทดลองระบบ IoT อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ จำนวน ๔ ชุด ผู้เสนอราคา 
ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่>>> บริษัท เพอร์เฟค ไดแด๊กติก จำกัด