ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพีแอลซีเบื้องต้นทำงานร่วมกับหน้าจอ HMI และระบบ IOT จำนวน ๔ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราซื้อชุดปฏิบัติการพีแอลซีเบื้องต้นทำงานร่วมกับ
หน้าจอ HMI และระบบ IOT จำนวน ๔ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพีแอลซีเบื้องต้นทำงานร่วมกับหน้าจอ HMI และระบบ IOT จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่๒ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

        โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการพีแอลซีเบื้องต้นทำงานร่วมกับหน้าจอ HMI และระบบ IOT จำนวน ๔ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >>> บริษัท ฟอร์ทิส เทรดดิ้ง จำกัด