มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

           วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคุณสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คุณกรรณนิกา เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คุณจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาชี้แจงขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (Gender Equality Center)
         ศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เป็นการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการร่วมกันส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและสร้างกลไกการำทงานแบบบูรณาการ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนความเสมอภาคระหว่างเพศในมิติการขจัดความรุนแรง มิติการส่งเสริมองค์ความรู้ความเสมอภาคระหว่างเพศ และมิติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารสาธารณะ
         ในขณะที่การดำเนินงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวมาแล้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเสมอภาคและลดความเลื่อมล้ำทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นการประกวด LGBTQ+ การจัดตั้งชมรมถันยรักษ์ ศูนย์ให้คำปรึกษา เป็นต้น ซึ่งแต่ละศูนย์มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดูแลและให้ความรู้เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปถ่ายทอดต่อผู้อื่นหรือในพื้นที่บริการวิชาการ และการร่วมมือกันในครั้งนี้ก็เป็นผลดีที่จะร่วมกันในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศในสังคม”
โอกาสนี้ ได้เข้าชมศูนย์ให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินการกับนักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการ


#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี