สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประชุมและส่งมอบงานนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2567

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประชุมและส่งมอบงานนายกสโมสรนักศึกษา
ปีการศึกษา 2567

            วันที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ดำเนินการจัดประชุมและส่งมอบงานนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.คมชนัญ โวหาร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และนายอนันตชัย เข็มนาค ครูโรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) อดีตนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ได้ให้ข้อคิด ประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมและการเป็นผู้นำนักศึกษา
            ในการประชุมนี้ นายทนงศักดิ์ แย้มโรจน์ ซึ่งจะหมดวาระในการปฏิบัติหน้าที่นายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ในวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้ดำเนินการส่งมอบงาน เช่น ข้อมูลพื้นฐานของสโมสรนักศึกษา รายละเอียดภาระงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ ผลการดำเนินกิจกรรม บัญชีพัสดุและแจ้งยอดเงินของสโมสรนักศึกษา ให้กับนายวิศรุต สีศิริ นายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 ที่จะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 30 เมษายน 2568         

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี