คณะทำงานโครงการ อพ.สธ. มรภ.เพชรบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มโอทอปและผู้สนใจ

คณะทำงานโครงการ อพ.สธ. มรภ.เพชรบุรี
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มโอทอปและผู้สนใจ

          คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี) เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ให้แก่สมาชิกกลุ่มโอทอปและผู้ที่สนใจในจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนบุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ วันที่ 25 – 26 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
         ขณะที่กิจกรรมในวันที่ 25 เมษายน 2567 อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ คณะทำงานและเลขานุการ อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวทาง อพ.สธ. และการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นถิ่น (ตาล)
ในส่วนวันที่ 26 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร คณะทำงาน อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ การใช้ประโยชน์จากพืชพื้นถิ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี