ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่๒๒ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

                    โครงการจัดซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด