ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทและคิวเวต จำนวน ๑ เครื่อง

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ
เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทและคิวเวต จำนวน ๑ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทและคิวเวต จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่๕ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

                โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทและคิวเวต จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  >>> บริษัท อาร์ไอ เทคโนโลยี่ส์ จำกัด