ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดฝึกทักษะการดูแลแผล จำนวน ๑ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดฝึกทักษะการดูแลแผล จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกทักษะการดูแลแผล จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่๒๓ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

           โครงการจัดซื้อชุดฝึกทักษะการดูแลแผล จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  >>> บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด