ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการประกอบและวายริ่งในระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จำนวน ๑ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการประกอบและวายริ่งในระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการประกอบและวายริ่งในระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่๕ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

                โครงการจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการประกอบและวายริ่งในระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จำนวน ๑ ชุด     ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  >>> บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด