ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงชิ้นงานแบบ ๔ แกนควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงชิ้นงานแบบ ๔ แกนควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                  ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงชิ้นงานแบบ ๔ แกนควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๙/๒๕๖๗ ลงวันที่๕ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

                    โครงการจัดซื้อซื้อเครื่องกลึงชิ้นงานแบบ ๔ แกนควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง   ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >>>บริษัท เทค เอ็นซี จำกัด