ยกเลิกประกาศราคาซื้อชุดปฏิบัติการพลังงานแห่งอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย จำนวน 1 ชุด

pbru

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศราคาซื้อชุดปฏิบัติการพลังงานแห่งอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย
จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)