การเปิดเผยราคากลางเช่าอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ระบบ

pbru

การเปิดเผยราคากลาการเปิดเผยราคากลางเช่าอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ระบบ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)