คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมโครงการ “สืบสาน ประเพณี สงกรานต์ ปี 2567”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดกิจกรรมโครงการ “สืบสาน ประเพณี สงกรานต์ ปี 2567”

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรอาวุโสของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวัยก่อนนี้ ณ โถงชั้น 1 อาคาราชพฤกษ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้กิจกรรมโครงการ “สืบสาน ประเพณี สงกรานต์ ปี 2567”

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี