คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะผู้บริหารคณะและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ “กิจกรรมสำนักงาน 5 ส”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะผู้บริหารคณะและบุคลากร
เข้าร่วมโครงการ “กิจกรรมสำนักงาน 5 ส”

    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะผู้บริหารคณะและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ “กิจกรรมสำนักงาน 5 ส” เมื่อวันก่อนนี้ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารราชพฤกษ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี