มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุม ครม.สัญจร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุม ครม.สัญจร

          วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางอุดมพร เอกเอี่ยม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
         ในส่วนของมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นอกจากจะเป็นสถานที่ ๆ จังหวัดเพชรบุรีคัดเลือกให้เป็นสถานที่ในการจัดการประชุมแล้ว ยังได้รับมอบหมายในเรื่องของการนำเสนอเมนูอาหารแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ด้วยเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี