มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จังหวัดเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ

         

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการดำเนินภารกิจหลักที่สำคัญตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นหลักในการพัฒนา ส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาชุมชน โดยร่วมกับประชาชนในพื้นที่เป็นกระบวนการรวมกลุ่ม และพัฒนาผู้นำชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนทำให้ชุมชนพึ่งตนเองได้  โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน

สำหรับโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จังหวัดเพชรบุรี มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ บูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง และนำแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบดังกล่าวไปเผยแพร่ในชุมชนอื่นต่อไป

   

โดยในปีงบประมาณ 2563 มีตำบลที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 10 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม ตำบลนายาง อำเภอชะอำ ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย และตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก มีประชาชนจากตำบลต้นมะม่วงและตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน

     

กิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายเรื่องหลักการบริหารชุมชนสู่ความรัก ความสามัคคีโดยใช้แนวคิดสามัคคีธรรม  ประเทศไทยกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ การอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องกระบวนการพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกัน ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์กับการสร้างชาติ การปลูกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี และทีมงานธรรมสัญจรของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี

       

 # รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี