มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโอกาสได้รับ “ รางวัลความประพฤติดี ”

          ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโอกาสได้รับ “ รางวัลความประพฤติดี ”

                ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา💐ในโอกาสได้รับ “ รางวัลความประพฤติดี ”
                                             ระดับประเทศ พุทธศักราช 2567🎉

โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 4 คน ได้แก่
💙นางสาวณัฐพร เต่าทอง   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์   แขนงเทคโนโลยีสำนักงานดิจิทัล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
💛นายนฤเบศ บวบหอม  สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
💗นายทนงศักดิ์ แย้มโรจน์  สาขาวิชาพลศึกษา  คณะครุศาสตร์
💜นางสาวจีรนันท์ มาลา  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                              💚💛ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามา ณ โอกาสนี้🎉

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการสร้างความโดดเด่นด้านอาหารการท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี