กองพัฒนานักศึกษานำผู้นำนักศึกษาเข้าพบอธิการบดี เพื่อรับฟังโอวาทและรับทราบความต้องการของนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษานำผู้นำนักศึกษาเข้าพบอธิการบดี
เพื่อรับฟังโอวาทและรับทราบความต้องการของนักศึกษา

    วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นำนางสาวณัฐพร เต่าทอง นายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยผู้นำนักศึกษาจากทั้ง 8 คณะ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเข้ารับฟังการมอบโอวาทในการดำเนินงานหลังได้รับการเลือกตั้งให้ได้รับตำแหน่งประจำปีการศึกษา 2567
โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาในคณะของตนเอง ร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการ และยังได้เปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาซักถาม กล่าวถึงปัญหา ความต้องการและแนวทางการแก้ไข ที่ส่งผลให้นักศึกษาได้เกิดการพัฒนาตนเองมากขึ้น


#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการผลิตบัณฑิต