คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ (S.C.I. Leadership Development Camp 2024) ที่อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและแผนงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
             โดยมีวิทยากรและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดทำโครงการ/กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา บุคลิกภาพของคนเป็นผู้นำนักศึกษา การจัดทำหนังสือราชการและการจัดประชุม เครื่องมือวิศวกรสังคม นโยบายของสโมสรนักศึกษา การทำงานเป็นทีม

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการผลิตบัณฑิต