นักศึกษาเชฟ คว้ารางวัลการประกวดอาหารระดับชาติและนานาชาติ

นักศึกษาเชฟ คว้ารางวัลการประกวดอาหารระดับชาติและนานาชาติ

อาจารย์ณปภา  หอมหวล ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร และ อาจารย์ศจีมาศ  นันตสุคนธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดอาหารระดับชาติและนานาชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดจำนวน 3 รายการ 4 ทีม ประกอบด้วย

  • รายการ East Meets  West

นายเฉลิมพล  อยู่แย้ม

นายณัฐวุฒิ  อุดมศิลป์

นายปรัชญา  หวังสวัสดิ์

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

  • รายการ Asian Modern Cuisine  

นายโรจนศักดิ์ ขันธคีรีวัฒน์

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

  • รายการ World Street  Food  And Packaging ส่งทั้งหมด 2 ทีม ประกอบด้วย

นางสาวอทิตยา เพชรหนู ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

นางสาวธนภรณ์ โสภา ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

# รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี