มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประสานความร่วมมือกับ กก.ตชด.14 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ 11 แห่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประสานความร่วมมือกับ กก.ตชด.14
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ 11 แห่ง

           

               วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านกิจการพิเศษและการประชุม อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบุคลากรสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าพบ พ.ต.อ.อัคราวัส สีห์ธนบุญอุบล ผู้กำกับการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 (ค่ายพระมงกุฎ) เพื่อชี้แจงและหารือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14  

               โดยการเข้าหารือในครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโณงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 11 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประกอบด้วย 

 1. 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ

 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน

 3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว

 4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู

 5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก

 6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย

 7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ

 8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก

 9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก

 10. ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคีรีล้อม

 11. ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา

               ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จะประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนในเรื่องของการประกอบอาชีพ การจัดทพชำแผนการศึกษา สร้างความโดดเด่นด้านเทคโนโลยี ด้วยการบูรณาการกับคณะทั้ง 8 คณะของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างต้นแบบโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี