อธิการบดีนำทีมคณะผู้บริมหาวิทยาลัยเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

อธิการบดีนำทีมคณะผู้บริมหาวิทยาลัยเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

           

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

              สำหรับพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้เริ่มดำเนินโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในปี 2564 และการดำเนินงานในปี 2566 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับรายได้ชุมชนผลิตโกโก้บ้านช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อยส่งผลให้เกิดการยกระดับรายได้ของสมาชิก เป็นพื้นที่ต้นแบบในการปลูกโกโก้ จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกโกโก้แบบครบวงจรเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยวจนได้ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ 

              โดยในปีงบประมาณ 2567 ได้ดำเนินโครงการนพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านช้างแรกสู่วิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนบ้านหนองกาสู่วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้างปูสู่ศูนย์เรียนรู้และต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน และโครงการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตำบลศาลาลัยสู่ต้นแบบการบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจร ด้วยการนำเนื้อมะม่วงมาสกัดเป็นสารตั้งต้น (กรดเลคติก) ในการทำเครื่องสำอาง 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำตบสกินแคร์และมาส์กหน้ามะม่วง  

              นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศักยภาพชุมชน Soft Power บนพื้นฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านการทอ่งเที่ยวและด้านศิลปะ ทัศนศิลป์และแฟชั่น  

              สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2568 จะร่วมกันในการวางแผนการพัฒนาด้วยการจัดทำโครงการให้ตรงตามความต้องการของชุมชน ในช่วงเดือนกรกฎาคม นี้ 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี