ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2/2567

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2/2567

           

            

          วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมตาลโตนด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

         โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญในการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. กลุ่มรายเก่าของมหาวิทยาลัย และกลุ่มรายใหม่ รายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้มีคุณสมบัติกู้ยืมเงิน และจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตามประกาศรายชื่อได้ทางเว็บไซต์หน่วยทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี